Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie bierze udział w projekcie "Wracamy 2"

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „WRACAMY 2” nr RPWP.06.02.00-30-0075/18

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa wielkopolskiego, w okresie od 01.08.2019r. do 28.02.2021r.
Projekt skierowany jest do 50 osób (30K/20M) – w tym 41 osób bezrobotnych – poszukujących pracy i 9 osób biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup:
osoby długotrwale bezrobotne (18os/10K), kobiety (30 K), osoby z niepełnosprawnością (3os/2k), osoby o niskich kwalifikacjach (50os/30K), osoby w wieku 50 lat i więcej          (9 os/5K);
Aktywizacja zawodowa następuje poprzez zindywidualizowane wsparcie, w tym wsparcie psychologiczne oraz spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkoleń, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu, oraz pośrednictwie pracy prowadzącym w konsekwencji do zatrudnienia.
Dofinansowanie projektu z UE:  357 370,29 zł